Barnkonventionen

Helsingborg City FC och Barnkonventionen

Vår vision

Helsingborg City FC har som vision att vara en ungdomlig och talangfylld fotbollsklubb som vill spela en offensiv och underhållande fotboll. Klubben har höga ambitioner och strävar efter att ta sig högre upp i seriesystemet, och man satsar mycket på sin ungdomsverksamhet och på att ta fram egna spelare. Helsingborg City FC har som mål att bygga upp en stark ungdomsverksamhet från knatte-nivå upp till seniortrupp. Klubben strävar efter att fostra sina spelare till både bra fotbollsspelare och goda medmänniskor. Ingen spelare är större än laget och inget lag är större än klubben. Helsingborg City FC värdesätter ord som;

Ambition - våra spelare ska ha viljan att utvecklas, gärna ta tid att träna på egen hand och inte vara rädda för att fråga ledare vad man behöver träna extra på.

Gemenskap - våra spelare ska ha förståelse för att fotboll är en lagsport och att man är beroende av varandra. Vi eftersträvar en stark sammanhållning både på och utanför planen och förutsätter att alla spelare i klubben vill samma sak. En familjekänsla där man ställer upp för varann.

Glädje - våra spelare ska ha kul, men på rätt sätt. Ett snyggt mål, en läcker dribbling, ett perfekt passningsspel eller en väldsklassig målvaktsräddning är exempel på när man kan bevittna glädje. Vi ser glädje när spelarna göra något bra och tar steg i sin utveckling.

Lojalitet - våra spelare ska känna en stolthet och vilja spela för klubben så länge som möjligt.

Ödmjukhet - våra spelare ska visa respekt mot varandra, ledare, domare, motståndare och publik, värdesätta sina lagkamrater och ledare, samt vara hjälpsamma mot varandra.

Helsingborg City FC följer barnkonventionen

Alla vuxna som tränar och leder barn i klubben ska ta del av barnkonventionen. Nuvarande ledare har genomgått Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen, och nya ledare kommer att genomgå utbildningen innan de börjar arbeta med barnen.

Barnkonventionen har fyra grundprinciper

Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Vid alla beslut som berör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Artikel 6 - Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12 - Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Grundprincip 1: Lika rättigheter och icke-diskriminering

Integration och inkludering - alla är välkomna att ställa sig i kö till Helsingborg City FC
Helsingborg City FC välkomnar mångfald. I klubben finns en stor mängd etniciteter representerade – och det är vi glada för! Vi ser det som en viktig balans att ha spelare och ledare från olika länder och kulturer. Vi välkomnar alla oavsett etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning. Fotbollen är en utmärkt arena för integration och samarbete och vi arbetar med inkludering som ledord.

Ekonomi - alla barn ska ha råd att vara med i Helsingborg City FC
Ungas föreningsidrottande styrs av socioekonomiska förhållanden och även om föreningsidrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla, så spelar faktorer som ekonomi, utbildning och familjeförhållanden in. Helsingborg City FC har valt att bestämma medlemsavgiften till ett så lågt belopp som möjligt för att alla ska ha råd att spela i klubben. Vi har också valt att i medlemsavgiften inkludera träningskläder och matchkläder. Vi har krav på att klubbens kläder används på träningar för att skapa en inkluderande känsla och inte lämna utrymme för att spelare ska ”behöva” andra kläder. Klubben har skaffat en minibuss, och ledare hjälper barn som annars haft svårt att ta sig till träningar och matcher att kunna delta i verksamheten genom att hämta och lämna dem. Klubben gör aktiva och medvetna val utifrån målet att alla ska kunna vara med oavsett familjens ekonomiska förhållanden!

Kösystem - Helsingborg City FC är än så länge en liten klubb som har en ledare som är huvudansvarig för samtliga lag. För att kunna erbjuda en högkvalitativ verksamhet måste vi därför begränsa antalet spelare i klubbens olika lag. Helsingborg City FC har ett kösystem. När en plats blir ledig i ett lag, erbjuds den person som står först i kön att komma och vara med på ett par träningar för att tillsammans med sina föräldrar kunna bestämma om han eller hon vill ha den lediga platsen. Eftersom Helsingborg City FC är en elitsatsande klubb med fokus på seriös talangutveckling även för yngre spelare, erbjuds föräldrar och barn ett samtal med ledaren efter dem inledande träningarna. Om ledare, föräldrar och barn alla anser att det utifrån barnets perspektiv och barnets bästa finns andra alternativ som kan passa spelaren bättre, så ges spelaren möjlighet att träna ett par gånger i vår samarbetsförening för att undersöka möjligheten om han eller hon hellre vill börja spela där. Skulle Helsingborg City FC av olika skäl inte vara den bästa klubben för spelaren, tar vi ansvar för att spelaren ska få spela fotboll i en annan förening. Helsingborg City FC nekar ingen spelare som enligt kösystemet har rätt till en ledig plats att få börja spela i klubben om det är vad spelaren och föräldrarna önskar.

Grundprincip 2: Att beakta barnets bästa

Barn är olika.

Principen om barnets bästa gäller för varje enskilt barn, även i situationer där många barn berörs av ett beslut. Det är inte förenligt med barnkonventionen att behandla barn som ett kollektiv och agera efter vad som är bäst för gruppen som helhet. Klubben måste se varje beslut ur varje barns perspektiv. Det är inte heller förenligt med barnkonventionen att i förväg sammanfatta vad som är barnets bästa i ett antal generella strategier eller handlingssätt. Utmaningen inom klubben ligger i att många barn och ungdomar tränar och tävlar tillsammans, vilket ibland betyder att vissa barns intressen riskerar att åsidosättas utifrån resonemang om vad som är bäst för laget om vi inte arbetar utifrån barnkonventionen i våra beslut.

Föreningsfostran handlar om att verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för alla, och att alla medlemmar ska få vara med, känna delaktighet och kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Tävlingsfostran handlar om att lära barnen sin idrott och att handskas med tävlandets förutsättningar såsom att bli jämförd med andra, vinna ibland och förlora ibland, att lära dem vikten av god tävlingsetik och förståelse för att prestationer förutsätter både hård träning och en seriös inställning.

Helsingborg City FC har som målsättning att balansera principerna om föreningsfostran och tävlingsfostran mot varandra på ett bra och genomtänkt sätt. Klubbens verksamhet för yngre barn fokuserar inte på resultat och segrar, utan på varje barns unika utveckling efter just det barnets förutsättningar.

Helsingborg City FC anpassar fotbollen till barnens förutsättningar.
Barns idrottande ska enligt gällande riktlinjer vara lustfyllt och utgå från barns olika mognad, ambitionsnivåer och intressen. Tävlingsmomentet ska ges en underordnad roll. Samtidigt har varje lokal idrottsförening frihet att själv välja inriktning på sin verksamhet. Det innebär att Helsingborg City FC har rätt att profilera sig som en elitsatsande klubb med fokus på seriös talangutveckling även bland unga medlemmar. Helsingborg City FC är en fotbollsklubb som är lyhörd för de ungas förutsättningar och önskemål, och har som målsättning att alla medlemmar ska vilja stanna i klubben och spela fotboll långt upp i åldrarna. Klubben skapar en trygg och positiv miljö på träningar och matcher. Ledarna ger alla barn stöd, uppmuntran och engagemang. Barnen ska ha roligt och trivas på träningar och matcher. Barnens prestationer ska bedömas för varje barn i förhållande till sig själv och inte i förhållande till andra. Våra spelare tycker om att få tävla, mäta sina krafter mot andra lag och vinna! Utan kampmomentet skulle fotbollen förlora en stor del av sin attraktion och mening. Att bedriva barnidrott i enlighet med barnkonventionen betyder inte att tävling är otillåtet eller att tävlingarna måste sluta oavgjort. Klubben har fokus på att lära barnen att handskas med tävlandet på ett positivt sätt. Helsingborg City FC ska för de yngre barnen sätta kampen i centrum, inte resultatet! Helsingborg City FC fokuserar hellre på långsiktig utveckling än på kortsiktiga resultat!

Grundprincip 3: Liv och utveckling

Skydd
Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och positiv idrottsmiljö där de skyddas från fysisk och psykisk skada, samt blir respekterade, rättvist behandlade och inte utsätts för någon form av kränkning. Klubben är medveten om att mobbning, kränkningar och övergrepp kan förekomma inom idrottsverksamhet, och har strategier för att hantera dessa viktiga frågor. Strategierna kan vara t ex samtal med spelare och föräldrar eller vid upprepade förseelser indraget medlemskap. Alla ledare måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret, för att minska risken för övergrepp mot de unga. Klubben har en krisplan som ger ledning vid olyckor, kränkningar och oförutsedda händelser samt innehåller vägledning för vad ledare bör göra vid misstankar om att ett barn far illa.

Skador
Skador inom barn- och ungdomsidrotten ska förebyggas. Klubben tar sitt ansvar för att utbilda sina ledare och att sammanställa kunskap om fotbollens skadeprofil, och ledarna får utbildning i att skapa lämpliga träningsprogram. De unga får lära sig hur viktigt det är att ta hand om sig själva, att äta rätt, sova rätt och att träna på lagom nivå.

Disciplin och ömsesidig respekt
Det är viktigt att barnen lär sig innebörden av att lyssna på tränaren och fokusera på fotbollen istället för på allt annat. Nyckelord i klubbens verksamhet är – förutom glädje och kärlek till fotbollen - koncentration, lyssna, tystnad, lugn, ögonen på bollen. Klubben anser att barn självklart har rätt att leka – men inte alltid och inte överallt. Hos Helsingborg City FC präglas träningarna redan från ung ålder av ömsesidig respekt och spelarna ska lära sig att respektera varandra och sin ledare. Vi samlas på träningar och matcher för att hjälpa varandra spela fotboll och för de yngre på ett lekfullt sätt, men ändå utifrån intentionen att barnen ska lära sig att följa ledarens instruktioner. Barn är barn, och ibland brister koncentrationen och ett barn gör något som stör kamraternas träning. Ledaren talar då vänligt men bestämt om för barnet att han eller hon behöver lyssna. Om barnet ändå fortsätter att störa kamraterna kan ledaren, vänligt, ge barnet den konsekvens som man på förväg kommit överens om, t ex att sitta och titta på. Barnet ska aldrig känna sig kränkt eller illa behandlat. Bestraffningar förekommer självklart inte i Helsingborg City FC!

Grundprincip 4: Delaktighet och inflytande

Delaktighet - barnen får komma till tals

Ökad delaktighet ökar chansen att de unga stannar kvar i sin idrott. Känslan av delaktighet i klubben stärker klubbkänslan och när de unga trivs vill de ofta fortsätta att spela fotboll längre upp i åldrarna. Klubben uppmuntrar äldre spelare att bli hjälptränare för de yngre lagen. Klubben strävar efter att de äldre ska vara förebilder för de yngre. En äldre spelare får ibland spela match med yngre spelare, och får då i uppgift att vägleda och visa de yngre spelarna spelförståelse. Den äldre spelaren får ta ansvar och de yngre får en positiv förebild. Barnen lär känna varandra över åldersgränserna och klubbkänslan förstärks. Barn och ledare kommer överens om en lämplig konsekvens för den spelare som stör träningen, t ex att sätta sig vid kanten av planen för att ta en extra vattenpaus. Inget barn ska uppleva konsekvensen som en bestraffning utan som en möjlighet att hitta koncentrationen och kunna genomföra resten av träningen på bästa sätt. Ledaren ställer efter varje träning frågor till barnen om hur dem upplevt träningen och vad som varit bra. Ledaren lyssnar på barnens svar, och tar till sig deras upplevelser. Alla får komma till tals, inte bara de som pratar högst. Barnen får möjlighet att ibland önska övningar till uppvärmningen, och när barnen är mogna nog att klara uppgiften kan de parvis få ansvar för att genomföra en hel uppvärmning. Ledare håller regelbundet föräldramöten och informerar om lagens utveckling och framtid.  Ledaren håller även individuella utvecklingssamtal med barnen vid årsskiftet.

Övrigt

Helsingborg City FC samarbetar med RF SISU-Skåne, som är ett stöd i den fortsatta föreningsutvecklingen i klubben.